fbpx

Andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika)

Home » Andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika)

Andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika)

Milliseid andmeid AS Medisfäär töötleb?

AS Medisfäär töötleb isikuandmeid, ehk igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kõigepealt selliseid andmeid nagu ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed.
AS Medisfäär on erakliinik, mis osutab patsientidele tervishoiuteenuseid ning seetõttu töötleb nn „eriliiki isikuandmeid“ – see on isikuandmete erikategooria, mille puhul on tegemist tundlike isikuandmetega, mis nõuavad täiendavat kaitset ja milleks on kahtlemata andmed andmesubjekti terviseseisundi kohta, ehk terviseandmeid – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.

Mis on andmete töötlemise aluseks?

Andmete töötlemise aluseks on Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Ravikindlustusseadus ja Ravimiseadus. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme Töölepinguseaduse alusel. Meie töötleme meie patsientide andmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Isikuandmete kaitse seadusega.
Meie patsientide, klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise suhtes kehtivad sh ka järgmised õigusaktid:

* Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon art 8
* Euroopa Liidu põhiõiguste harta art-d 7, 8
* Põhiseadus § 26
* Eesti Haigekassa seadus
* Ravimiseadus (RavS)
* Võlaõigusseadus (VÕS)
* Meditsiiniseadme seadus
* Töölepinguseadus jt

Mis on andmete töötlemine?

Iga isikuandmetega tehtav toiming.
Andmekaitsemääruse järgi: isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Miks AS Medisfäär töötleb isikuandmeid?

AS Medisfäär töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud eesmärkidel, milleks on meie patsientidele ja klientidele parima tervishoiuteenuse osutamine ning neid andmeid ei kasutata muudel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemisel piirdume rangelt meie patsiendile ja kliendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmete kogumise eesmärgiks on meile vajalike töötajate värbamine ning töösuhte sõlmimine.
AS Medisfäär töötleb isikuandmeid turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Me edastame meile teadaolevaid isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid õigusaktidest tulenevatel alustel.
Edastades meile oma isikuandmed, olete andnud meile nõusoleku nende töötlemiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse (välja poole Euroopa Liitu) on võimalik ainult juhul, kui selleks on alus.

Kui kaua AS Medisfäär säilitab isikuandmeid?

Isikuandmete säilitamise tähtajad AS-s Medisfäär on järgmised:
* Tervise-, raseda-, hambaravikaartide – 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist;
* Õpilase tervisekaartide, ehhokardiograafiliste uuringute protokollide koos pildimaterjaliga – 5 aastat;
* Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, analüüsivastuseid jms – 30 aastat peale haigusloo lõppu;
* Tööle kandideerijate puhul, kellega töösuhet ei sõlmita, CVd – 3 aastat;
* Töötajate töölepinguid – 10 aasta peale töölepingu lõppemist;
* Raamatupidamise dokumente – 7 aastat.

Millised on AS Medisfäär klientide, patsientide, tööle kandideerijate ja töötajate õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega?

* õigus saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta;
* õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist;
* õigus piirata isikuandmete töötlemist;
* õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
* õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
* õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
* õigus esitada kaebus andmekaiste järelevalveasutusele.

Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab AS Medisfäär.

Isikuandmeid töötleme turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Me edastame meile teadaolevaid isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid õigusaktidest tulenevatel alustel.

Edastades meile oma isikuandmed, olete andnud meile loa nende töötlemiseks.

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes saab pöörduda andmekaitsespetsialist Anastassia Berngardt poole tel +372 660 5774 või kirjutades meiliaadressile anastassia@medisfaar.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 627 4135.