Facebook   Instagram  Русский | Eesti | English | Suomi


KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

Kaebuste lahendamise korra eesmärk

- käesolev kaebuste lahendamise korra eesmärgiks on lahendada AS-iga Medisfäär seonduvad kaebused kohtuväliselt ja kohtu eelselt;
- korra koostamisel on lähtunud Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest;
- korra alusel ei menetleta väärteo- ning kriminaalmenetluse raames teostatavatest toimingutest tulenevaid kaebusi.

Kui Teil on küsimusi, ettepanekud või kaebused võtke meiega ühendust:

  • e-posti teel aadressil info@medisfaar.ee;
  • kliiniku tegevdirektoriga Anastassia Berngardt anastassia@medisfaar.ee;
  • suuliselt võib kaebusi esitada ainult vahetule tervishoiutöötajale (arst, vanemõde, õde, registraator) ja tema juhile ning ainult eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning problem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist, aadressil Tuukri 58, Tallinn;
  • registratuuri tel. 6530 133, 66 23 700.

Kaebuste menetlemise kord

- kaebuste lahendamise läbiviimise eest vastutab AS-i Medisfäär juhataja;
  • telefoni teel saadud kaebuste kohta registraator täitab kaebuse blanketi ja edastab selle käesolevas korras 24 tunni jooksul üle asutuse juhatajale;
  • kirjalik kaebus antakse edasi otse kaebuste läbivaatamiseks kliiniku juhile;
  • suulise kaebuse korras kogu asutuse personal on kohustatud kaebustega seotud probleeme lahendama oma pädevuse piires. Juhul, kui vestluse käigus ei õnnestu probleemi lahendada, täidetakse kaebuste registreerimise vorm ning esitatakse see 24 tunni jooksul läbivaatamiseks AS Medisfäär juhatajale.

Kaebuste läbivaatamine ja lahendamine

- Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 3 päeva jooksul alates kaebuste esitamist;
  • Kui kaebus vajab eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist ja kaebustele ei ole võimalik vastata tähtajaks, sellest informeeritakse kaebuse esitajat. Igal juhul kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul;
  • Kui kaebus on suunatud mõne personali liikme vastu, talle sellest teatakse ja kaebustega tutvustatakse, et ta saaks omapoolse seisukoha välja tuua. Juhatajal on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjait;
  • Kokkuvõtted kriitilisest ja neist sisalduvatest ettepanekutest ning kaebusest arutatakse läbi kaebuse põhjustatud töötajaga ja asutuse üldkoosolekul.

Hoiame Teid kaebuse lahendamisega nii kaua kursis, kuni kaebus on lahendatud ja Teie pöördumisele lahendus leitud.

Kui pakutud lahendus ei vasta Teie ootusele, on Teil võimalik otsuse vaidlustada või pöörduda vaidluse lahendamiseks Terviseametisse, info@terviseamet.ee, Eesti Haigekassasse info@haigekassa.ee, või kohtusse.

CONTACT

Facebook   Instagram
REGISTRATION:
+372 65 30 133
+372 66 23 700
Факс: (+372) 65 30 134
E-mail: info@medisfaar.ee

Tuukri 58, 10120 Tallinn, Estonia

Medisfäär AS Licence no. L02553